Членови на Мкаедонското друштво Извор се поголемиот број жителите иселеници од село Калугерица Р. Македонија

на постојана работа на живеење или со привремен престој во Федерацијата Швајцарија

а ја подесуват доброволно својата чланарина, исто така имаме и голем број на

пријатели, симпатизери, роднини и останати добронамерни луге

кои не подржуват и се наши членови .

Голема благодарност на сите членови за довербата и нивната голема солидарност.

Izvor Murten

Оваа страна е наменета за да можете да стапите во контакт со било кој од управата

на македонското друштво Извор и да ги запознаеете овие луѓе.

Управен одбор на Македонско друштво Извор Муртен Швајцарија